ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az „Rendelés” gombra kattintással, kártyaadatai megadásával, vagy a kurzusra elektronikusan, szóban, vagy más módon történő feliratkozásával Ön (mint „Ügyfél”) jogilag kötelező erejű megállapodást köt a Maxballoon Kft-vel (1065 Budapest, Révay utca 10.), az alább részletezett feltételekkel:

1. VÁLLALKOZÓ SZOLGÁLTATÁSAI

Jelen Megállapodás teljesítése során Vállalkozó felfújható eszközök gyártását, vagy egy raktáron lévő eszköz szállítását vállalja. Jelen szerződés feltételei érvényesek a Vállalkozó által az Ügyfélnek nyújtott minden további termékre/szolgáltatásra. Jelen Megállapodás értelmében a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások köre kizárólag a jelen Megállapodásban foglaltakra, valamint Vállalkozó honlapján az adott eszköz részeként közzétettekre korlátozódik. Vállalkozó fenntartja az Ügyfélnek szállítandó eszköz vonatkozásában biztosítandó felfújható eszköz, szükség esetén ugyanolyan, vagy összehasonlítható gyártmánnyal való helyettesítésének jogát.

2. ELLENSZOLGÁLTATÁS

Az Ügyfél a pénzbeli ellenszolgáltatást a Vállalkozó honlapján közzétett fizetési opciók valamelyike szerint, az általa választott megoldással teljesíti.

3. VISSZATÉRÍTÉS

Jelen Megállapodás végrehajtása során a Díjért teljes mértékben Ügyfél felel. Amennyiben Ügyfél Programon való részvétele bármilyen okból meghiúsul, az Ügyfél a Díj visszatérítésére nem jogosult. Privát coaching foglalkozást igénybe vevő Ügyfél legkésőbb a coaching foglalkozás időpontja előtt 48 órával kérheti az időpont módosítását, lemondását; ellenkező esetben a foglalkozás megtartottnak minősül és Vállalkozó jogosult annak Díjára.

4. VISSZAFIZETÉS ÉS BIZTONSÁGOS FIZETÉSI MÓD

Az Ügyfél által a Vállalkozó részére az Ügyfél számláján történő fizetések végrehajtásához rendelkezésre bocsátott hitelkártya-adatok birtokában, az Ügyfél által meghatározott mértékig, Vállalkozó jogosult megterhelni Ügyfél számláját a megfizetetlen díjak tekintetében a jelen szerződésben meghatározott időpontokban. Amennyiben Ügyfél különböző módokon történő pénzügyi teljesítésű fizetési tervet használ az ellenszolgáltatás Vállalkozó felé történő teljesítésére, Vállalkozó jogosult valamennyi díj beszedésére azok esedékessé válásakor a különböző fizetési módokhoz tartozó, Ügyfél részéről adott külön felhatalmazások nélkül. Ügyfél Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult visszafizetést teljesíteni Vállalkozó számlájára, vagy a biztosítékként nyújtott hitelkártya törlésére. Az Ügyfél felel minden visszafizetés miatt megtérítendő, vagy csoportos beszedés kapcsán felmerült díj megtérítéséért. Az Ügyfél bármely, Vállalkozó rendelkezésére bocsátott hitelkártyaadat megváltoztatása esetén köteles Vállalkozót előzetesen értesíteni.

5. BANKÁRTYÁS FIZETÉS

E lehetőség választásakor az Ügyfél átirányításra kerül a B-Payment fizetési szolgáltató biztonságos, online fizetési rendszerébe, majd a bankkártya adatainak megadása és a fizetés jóváhagyása után visszairányításra kerül a Szolgáltató weboldalára. Sikeres fizetés esetén ennek tényéről, valamint a megrendelés beérkezéséről az Ügyfél e-mail értesítést kap a Szolgáltatótól. Sikertelen fizetés esetén további fizetési lehetőségeket kínál fel az oldal, illetve a megrendelés törlését.

Az Ügyfél bankkártyás fizetés esetén a az általa megadott e-mail címre a fizetés sikerességéről, vagy sikertelenségéről értesítést kap.

A bankkártyás fizetés feltételei és menete

5.1 A fizetés a B-Payment fizetési szolgáltató szerverén végbemenő, magas biztonsági szintű, titkosítással lebonyolított tranzakcióval történik az Ügyfél bankkártyája adatainak megadásával

Ennek lépései a következőek:

a) A kiválasztott szolgáltatás megrendelése során az Ügyfél a fizetési mód kiválasztásánál a
b) Az odal átirányítja a B-Payment fizetési szolgáltató biztonságos fizetési szerverére.
c) Az Ügyfél megadja bankkártyájának adatait: a kártya elülső oldalán található számát, a lejárat idejét, illetve a hátoldalon lévő három számjegyű biztonsági kódot. Az Ügyfél ellenőrzi a megadott adatokat, és a fizetendő összeget.
d) A „Fizetés” gomb megnyomásával elküldi a tranzakció adatait a fizetési szolgáltató felé. A „Fizetés” vagy „Mégsem” gomb megnyomására 25 perc áll rendelkezésre.
e) A fizetést követően a fizetési szolgáltató automatikusan visszairányítja az Ügyfélt a Szolgáltató weboldalára, az így megjelenő oldalon az Ügyfél értesítést kap a tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről, továbbá az Ügyfél automatikusan e-mail értesítést is kap a Szolgáltatótól.

5.2 A B-Payment fizetési szolgáltató a VISA Classic, VISA Electron, Vpay, illetve MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro típusu kártyákat fogadja el.

5.3 A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a B-Payment fizetési szolgáltató, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Az Ügyfél a kártyáját kibocsátó banknál érdeklődhet arról, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó fizetéshez, illetve vásárláshoz.

5.4 Sikertelen tranzakció esetén a B-Payment fizetési szolgáltató visszairányítja az Ügyfelet a Szolgáltató oldalára, és a következő lehetőségeket ajánlja fel:

bankkártyás fizetés újraindítása: visszatérés a B-Payment fizetési szolgáltató fizetési felületére, az adatok újbóli megadása, a fizetés jóváhagyása; – előre utalás: a fizetési mód megváltoztatása előre utalásra;
megrendelés törlése: a megrendelés visszavonása (megrendelési adatait, illetve annak törölt státuszát a regisztrált Vásárló a későbbiekben is látni fogja saját felületén).

Felhívjuk az Ügyfél figyelmét, ha nem választ a megadott lehetőségek közül, és bezárja az ablakot, megrendelési adatai automatikusan törlésre kerülnek.

5.5 Sikertelen tranzakció esetén az Ügyfél automatikus e-mail értesítést kap a fizetés sikertelenségéről, amelyben a hiba okáról is kap információkat.
6. ELÁLLÁS, FELMONDÁS

6.1. Az Ügyfél 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél jogosult 3 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

6.2. Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni, például postán, elektronikus úton küldött levél útján. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 3 napos határidő lejárta előtt elküldi

elállási/felmondási nyilatkozatát.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfél nyilatkozatának kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 3. napon belül téríti vissza az Ügyfél által teljesített ellenszolgáltatásokat. A visszatérítés az Ügyfél által alkalmazott fizetési módon történik, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfélt semmilyen többletköltség nem terheli.

7. GARANCIAVÁLLALÁS

Garancia az új termék gyártási hibáira 2 év. Használt termékek esetén a termék adatlapján közölt időtartam a mérvadó. A garancia érvényesítéséhez az eszközt A Maxballoon Kft 3373 Besenyőtelek, Fő út 93. sz. alatti gyártóműhelyébe kell szállítani. Szállítási költségek a Vevőt terhelik.

8. MEGSZŰNÉS

Amennyiben Ügyfél fizetési, vagy jelen Megállapodással kapcsolatos egyéb késedelembe esik, minden fizetési kötelezettsége haladéktalanul lejárttá és esedékessé válik. Vállalkozó ebben az esetben jogosult haladéktalanul beszedni Ügyféltől az esedékes összegeket és megszüntetni további szolgáltatások nyújtását Ügyfél részére. Amennyiben Ügyfél fizetési késedelembe esik, Vállalkozó szolgáltatásainak igénybe vételéből ki kell zárni.

9. ROSSZ HÍRNÉV KELTÉSÉNEK TILALMA

Abban az esetben, ha a Felek között vita, vagy Ügyfél részéről panasz merül fel, Felek megállapodnak abban, hogy jogvitájuk rendezésére annak az illetékes bíróságnak a kizárólagosságát fogadják el, melyet jelen Megállapodásban megjelölnek. A Felek közötti

10. ÉRTELMEZÉS

Jelen szerződés rendelkezéseiben foglalt, valamint a Vállalkozó, Vállalkozó meghatalmazottjai, vagy munkavállalói által használt bármely marketinganyagban foglaltak közötti ellentmondás esetén jelen szerződés rendelkezései irányadók.

11. A HATÁLYOS JOG ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG MEGVÁLASZTÁSA

Jelen Megállapodást a Magyar Állam joga szerint kell szabályozni és értelmezni a kollíziós szabályokra való hivatkozás nélkül. Felek a közöttük jelen Megállapodásból felmerülő jogvita esetére a Magyar Állam Fővárosi Bírósága, kizárólagos illetékességét kötik ki. A nyertes Fél jogosult minden alátámasztott jogi költségének megtérítésére vesztes Fél által jelen Megállapodás rendelkezéseinek érvényesítése érdekében.

12. TELJESKÖRŰ MEGÁLLAPODÁS

Jelen Megállapodás a tárgyban a Felek között létrejött valamennyi feltételt tartalmazza és a Felek között a tárgyban korábban, vagy egyidejűen történt szó-, vagy írásbeli megállapodások, tárgyalások és megegyezések helyébe lép. Jelen Megállapodás kizárólag mindkét Fél által cégszerűen aláírva, írásban módosítható.

13. HATÁLY FENNTARTÁSA

A titoktartási záradék, a rossz hírnév keltésének tilalma, a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések és bármely, az e Megállapodásban meghatározott, esedékesen fizetendő összegekre vonatkozó rendelkezések, valamint bármely rendelkezések, melyek szellemüknél és összefüggésüknél fogva Felek szándéka szerint hatályban maradnak, hatályukban fenntarthatók a Megállapodás bármely okból való megszűnése esetén is.

14. RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG

Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése, vagy a rendelkezés bármely része a jövőben érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, a Megállapodás, vagy rendelkezés fennmaradó részét ez nem érinti, az az érvénytelen résztől eltekintve érvényben marad.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az „Rendelés” gombra kattintva Felek megállapodnak, hogy bármely egyén, munkatárs, vagy kedvezményezett JELEN MEGÁLLAPODÁST magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen Megállapodás faxon, elektronikusan, vagy e-mail útján kinyomtatott példánya kézzel, vagy elektronikus aláírással ellátva ugyanolyan kötőerővel bír, mint a Megállapodás eredeti példánya.

Budapest, 2017. augusztus 15.